ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11993 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

შემოსავლების სამსახურის ბათუმის სერვის-ცენტრი

შემოსავლების სამსახური

დამატებითი ინფორმაცია

შემოსავლების სამსახური არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი, სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ჩვენი მთავარი ფუნქციაა საქართველოში არსებული ბიზნესების ხელშეწყობა, ახალი ბიზნესების შექმნა და განვითარება, სამართლიანი, მარტივი და სანდო საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბება